วันอังคารที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2553

เอกสารอ้างอิง

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
          สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 2547 วิจัยแผ่นเดียว : เส้นทางสู่คุณภาพ การ
          อาชีวศึกษา ฉบับปรับปรุง. กรุงเทพฯ : สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา สำนักงาน
          คณะกรรมการการอาชีวศึกษา.
ปัญญา ธีระวิทยเลิศ. 2548. การวิเคราะห์แบบสอบถามรายข้อ. วารสารสมาคมนักวิจัย. 10(2):42 –
          44.
พิตร ทองชั้น. 2544. การวางแผนการวิจัยและการรวบรวมข้อมูล. ในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมา
          ธิราช บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์. ประมวลสาระชุดวิชาการวิจัยและการพัฒนา
          การศึกษานอกระบบ. นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
สมคิด พรมจุ้ย. 2538. ชุดวิชาทางการศึกษานอกโรงเรียน เล่มที่ 10 การเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการ
          วิจัย. กรุงเทพฯ : กรมการศึกษานอกโรงเรียน.
Babbie, E. 1998. The Practice of Social Research Belmont : Wadsworth Publishing Company.
Blaxter, L.,C. Hughes, and M. Tight. 1996. How To Research. Buckingham : Open University
          press.
Hakim, C. 1982. Secondary Analysis in Social Research : A Guide to Data Scores and
          Methodswith Examples. London ; George Allen X Unwin.