การรวบรวมข้อมูลและเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล

          วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลมีความสัมพันธ์กัน
กล่าวคือ เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลต้องสอดคล้องกับวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล เช่น ถ้า
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นการสัมภาษณ์ผู้มาใช้บริการร้านค้าของวิทยาลัย ซึ่งเป็นการเก็บ
รวบรวมข้อมูลได้จากผู้ให้ข้อมูลที่อ่าน-เขียนได้ และอ่าน-เขียนไม่ได้ เครื่องมือที่เหมาะสมจึงเป็น
แบบสัมภาษณ์ความพึงพอใจการบริการของร้านค้าของวิทยาลัย หากใช้แบบทดสอบอาจไม่
เหมาะสมกับลักษณะตัวแปรที่ประสงค์จะวัด หรือถ้าใช้แบบสอบถามก็อาจประสบข้อจำกัดในเรื่อง
ของการอ่าน-เขียน แม้ว่าจะสามารถวัดตัวแปรในลักษณะเดียวกันกับแบบสัมภาษณ์ก็ตาม
          วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลสำหรับการวิจัยในชั้นเรียน 14 วิธี ได้แก่ การสอบถาม การ
สัมภาษณ์ การสังเกต การวัดความรู้สึก หรือความเชื่อ การเขียนอนุทิน การสนทนากลุ่ม การทำสังคมมิติ การประเมินพฤติกรรม การประเมินผลงาน การศึกษาเอกสาร และการบันทึกภาพและ
เสียง (คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสำนักวิจัยและพัฒนาอาชีวศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 2547 : 17-19) วิธีการเหล่านี้ สามารถนำมาเป็นแนวทาง
ในการพิจารณา เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลในลักษณะโครงการ ได้ดังตารางที่ 1.1


ตารางที่ 1.1 เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัย